Pedagog Logopeda Terapia pedagogiczna Świetlica terapeutyczna

 

Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała certyfikat z wyróżnieniem „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”.
Program ten realizowany był pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, wdrażany był w 64 szkołach województwa pomorskiego. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji uhonorował 13 szkół certyfikatem z wyróżnieniem, wśród nich znalazła się SP1 w Gdańsku.


ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ DLA KLAS I – III

 

 

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego), posiadającego różnego rodzaju deficyty i dysharmonie rozwojowe, na miarę jego możliwości.

Cele szczegółowe terapii pedagogicznej to:
- korygowanie zaburzonych funkcji,
- ćwiczenie z dziećmi opanowywania wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie,
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych wynikających z napotykania trudności edukacyjnych,
- rozbudzanie zainteresowań,
- wzmacnianie wiary we własne możliwości,
- wyrabianie właściwej motywacji do nauki.

Planując zajęcia korzystam zazwyczaj z ćwiczeń usprawniających:
- percepcję słuchową,
- spostrzeganie wzrokowe,
- sprawność ruchową (w obrębie motoryki małej i dużej),
- orientację przestrzenną,
- koordynację wzrokowo-ruchową,
- grafomotorykę,
- pamięć słuchową i wzrokową,
- koncentrację uwagi.

Praca terapeutyczna jest zazwyczaj procesem długotrwałym, wymagającym dokładnej, wnikliwej analizy możliwości i potrzeb dziecka. Dzięki zaangażowaniu dziecka, rodziców/opiekunów i pedagoga-terapeuty oraz systematycznej pracy dziecka w domu, efektywność oddziaływań znacznie się zwiększa. Wtedy dopiero możemy myśleć o odniesieniu sukcesu.

 

ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ DLA KLAS IV – VII

 


Podstawowym warunkiem osiągnięcia przez dziecko dobrych wyników w nauce jest poprawne czytanie, rozumienie czytanego tekstu, jak i bezbłędne ortograficznie pisanie.

Dzieciom, które z różnych przyczyn mają trudności w nauce – oferujemy terapię pedagogiczną mającą na celu usunięcie lub zmniejszenie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 

 

Terapia pedagogiczna stwarza dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez stopniowe eliminowanie zakłóceń rozwojowych.

Jej celem jest odnajdywanie i podkreślanie mocnych stron ucznia oraz rozwijanie jego stron słabszych.

 

Na takich zajęciach możemy im zaoferować systematyczną pracę w atmosferze życzliwości i zrozumienia, ukierunkowaną na potrzeby indywidualne.

 

 

Do dyspozycji uczniów są profesjonalnie wyposażone dwa gabinety terapii pedagogicznej.

Uczniowie korzystają z:

  tradycyjnych pomocy dydaktycznych (układanki, gry planszowe, karty pracy tworzone dla każdego ucznia, i wiele innych)

  pomocy tworzonych przez nauczyciela terapeutę, które uwzględniają potrzeby dziecka (plansze, układanki, zestawy wyrazów do ćwiczeń)

  atrakcyjnych programów multimedialnych przeznaczonych do ćwiczeń w czytaniu i pisaniu

 

 

 Zajęciami objęte są dzieci:

  posiadające opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ze wskazaniem do uczęszczania na takie zajęcia,

  z ryzyka dysleksji

  z nieharmonijnym rozwojem psycho-ruchowym,

  z inteligencją niższa niż przeciętna,

  z zaburzonym funkcjonowaniem analizatorów,

  z zaburzeniami emocjonalno – motywacyjnymi

W roku szkolnym 2017/2018 na terapię pedagogiczną uczęszcza 69 uczniów z klas IV- VI; w tym: kl.IV 21, kl. V 19, kl. VI 21, kl. VII 8.

W roku szkolnym 2016/2017 na terapię pedagogiczną uczęszcza 68 uczniów z klas IV-VI, w tym: 48 z klas IV-V, 25 z klas VI.

Zajęcia odbywają się w zespołach 2-5 osobowych raz w tygodniu, w razie potrzeby uczeń uczęszcza na nie kolejny raz z inna grupą. Uczniowie posiadają zeszyt, w którym wykonują różnorodne ćwiczenia i korzystają z książek z serii „Ortograffiti”.

Aby te zajęcia urozmaicić i uatrakcyjnić, stosuję wiele metod aktywizujących takich jak: terapia przez zabawę (pedagogika zabawy „KLANZA”), metody integracji sensorycznej, terapia przez sztukę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne pozbawione elementów rywalizacji.

Zabawowa forma pracy wyrabia w uczniach z trudnościami w nauce pozytywną motywację do pracy. Oceniany jest wkład ucznia w wykonanie zadania, a nie tylko efekt końcowy.

 

 
Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych

ĆWICZENIA


 

Galeria zdjęć